Welkom op Creatastisch.nl

Mijn winkelwagen

Winkelwagen € 0,00

U heeft nog geen items in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Creatastisch 1 juli 2013

Artikel 1. Definities
1. Creatastisch, eenmanszaak Creatastisch gevestigd te Almere.
2. Dienst: de dienst of opdracht die door Creatastisch ten behoeve van de klant wordt
verricht, dan wel beoogd te worden verricht.
3. Workshop: de cursus of sessie die door Creatastisch als dienst wordt aangeboden
en waarbij in groepsverband creatieve activiteiten worden ontwikkeld. Kinderfeesten worden door
Creatastisch als workshop gezien.
4. Klant: de partij die mondeling, schriftelijk, via de website van Creatastisch of op
andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Creatastisch
aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.
5. Website: de homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel
namens Creatastisch op het internet, thans bekend onder de URL www.creatastisch.nl.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen
van Creatastisch ter zake diensten aan of ten behoeve van de klant.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij
die afwijking is overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Creatastisch zijn vrijblijvend, tenzij hierin
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Creatastisch is slechts aan de
gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als aanvaarding door klant schriftelijk
binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd.
2. Indien de overeenkomst wordt gesloten met een rechtspersoon zijnde geen natuurlijk
persoon, zijn de ingeschreven deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
hun aandeel in de deelneming.
3. Creatastisch is gerechtigd het aangaan van een overeenkomst ten behoeve van
bepaalde diensten te weigeren.
4. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip
van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Creatastisch zal de
klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. Als de wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 4 van dit artikel op de overeenkomst financiële
en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Creatastisch de klant hierover van tevoren
inlichten.
6. Creatastisch zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
7. De klant kan een optie nemen op een dienst voor een bepaalde dag of periode. Voor deze
optie wordt een offerte uitgebracht, deze offerte is slechts 7 dagen geldig tenzij anders is
overeengekomen.
8. Creatastisch kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de
klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Diensten
1. Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het
gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart
bekendgemaakt.
2. Voor workshops gelden de volgende voorwaarden:
a. Tot 7 dagen voor de workshop is het deelnemersaantal kosteloos te wijzigen met behoud
van het minimum aantal personen van 6. Zie ook lid 2c. Een verhoging van het
deelnemersaantal kan alleen in overleg en na akkoord van Creatastisch.
b. Vanaf 7 dagen voor de workshop is het niet meer mogelijk om het deelnemersaantal te
wijzigen. Een verlaging van het deelnemersaantal wordt niet in mindering gebracht op de
factuur.
c. Inschrijven voor een workshop met minder dan 6 personen kan alleen in overleg en na
akkoord van Creatastisch.
d. Voor diensten op locatie zorgt de klant voor de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet en
stromend water.

Artikel 5. Uitvoering van de dienstverlening
1. Creatastisch zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
Dienstverlening door Creatastisch richt zich uitdrukkelijk alleen tot de klant van
Creatastisch en niet tot bij de klant betrokken derden. Creatastisch staat
evenwel niet in voor het bereiken van door de klant beoogd resultaat.
2. De klant is gehouden alle door Creatastisch verlangde gegevens en informatie te
verstrekken. Daarnaast is de klant gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van
belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan
Creatastisch. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Creatastisch verstrekte gegevens en informatie.
3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Creatastisch niet in
verzuim. Evenmin heeft de klant alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.
Creatastisch is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet
meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde
dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Creatastisch, extreme
weersomstandigheden, en uitval van (tele)communicatiemiddel(en).
4. Als de klant constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Creatastisch in de
uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk
binnen 14 dagen aan Creatastisch schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Creatastisch zal in voorkomende
gevallen door klant een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervoor
zijn voor rekening van de klant tenzij sprake is van een aansprakelijkheid van Creatastisch zoals bedoeld
hieronder in artikel 11.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud, risico-overgang
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op
grond van enige overeenkomst aan Creatastisch verschuldigd is, heeft voldaan.
2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van in ontvangstnamen op de
klant over.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door
Creatastisch geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Overmacht
1. Creatastisch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe
geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid
die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een niet verwijtbare
tekortkoming van toeleveranciers van Creatastisch en of derden die
Creatastisch voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Creatastisch worden haar verplichtingen
opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Creatastisch langer dan 30
dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke
ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolg van de overeenkomst gepresteerd is,
wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn. 

Artikel 9. Prijs
1. Alle prijzen van de aangeboden diensten zijn in euro’s.
2. Alle prijzen van de aangeboden diensten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) voor
particulieren en exclusief omzetbelasting voor bedrijven en instellingen, en andere heffingen
die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Creatastisch is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven
door een schriftelijke kennisgeving aan de klant aan te passen voor diensten en/of materialen
die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden
geleverd of ter beschikking worden gesteld.
4. Als klant niet akkoord wenst te gaan met een door Creatastisch kenbaar gemaakte
aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dan is de klant
gerechtigd binnen 7 dagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Creatastisch genoemde
datum waarop prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. Betaling
1. Creatastisch is gerechtigd, alvorens een aanvang te maken met de door haar te
verrichten diensten van de klant een aanbetaling te verlangen van 50% van de
overeengekomen totaalprijs, dan wel een aanbetaling voor - een door haar nader te bepalen -
aantal personen.
2. Aanbetalingen dienen 7 dagen voor aanvang van de dienst bijgeschreven te zijn op de
rekening van Creatastisch of contant te zijn voldaan aan Creatastisch.
3. Particulieren dienen direct na afloop van de verleende dienst het op dat moment
verschuldigde bedrag contant te betalen. Bedrijven en instellingen dienen, tenzij specifieke
condities zijn overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag te
betalen.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen
vorderingen van Creatastisch en de verplichtingen van de klant jegens Creatastisch onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Als Creatastisch de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of
deel van een maand die aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld.
Als klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit
handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag
tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke
kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte
vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van
rechtsuitoefening anderszins.
6. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Creatastisch is niet aansprakelijk voor schade die klant lijdt door tekortkomingen van
Creatastisch bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de
schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Creatastisch.
2. Creatastisch is evenwel niet aansprakelijk voor bij de klant of derden ontstane
schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of
informatie door de klant aan Creatastisch anderszins het gevolg is van een handelen
en/of nalaten van de klant.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Creatastisch voor door de klant geleden
schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor
betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
4. Aansprakelijkheid van Creatastisch voor directe schade, daaronder begrepen doch
niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient
uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen
ontdekken bij Creatastisch schriftelijk te zijn ingediend bij gebrek waarvan het recht
op schadevergoeding vervalt.
Artikel 12. Annulering
1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de
overeengekomen som;
b. Bij annulering tot de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de
overeengekomen som;
c. Bij annulering op of na de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de
volledige overeengekomen som.

Artikel 13. Ontbinding
1. De klant heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Creatastisch,
na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling,
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en
krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als de klant op het moment van de
ontbinding reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen
deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij Creatastisch ten aanzien van die prestaties in verzuim
is.
2. Als Creatastisch aansprakelijk is jegens de klant en/of tot nakoming gehouden, is
Creatastisch, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming,
als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Creatastisch
tekort schiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan
zij de overeenkomst ontbinden. Creatastisch zal wegens deze ontbinding nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Creatastisch kan de overeenkomst zonder in gebrekenstelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen als de klant – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of
verkrijgt, als klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of
als de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van de reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Creatastisch zal wegens
deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Bedragen die Creatastisch heeft gefactureerd of zal factureren in verband met
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de overeenkomst direct
opeisbaar.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De geschillen die tussen Creatastisch en de klant mogen ontstaan naar aanleiding
van een door Creatastisch met de klant gesloten overeenkomst dan wel naar
aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschil bevoegde rechter te
Almere.
3. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Creatastisch en de klant in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige
dan wel vernietigende bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige dan wel vernietigende bepaling in acht worden genomen. Partijen
zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe
bepalingen.

Gedeponeerd bij KvK Gooi,-Eem- en Flevoland over nummer 55158587