Welkom op Creatastisch.nl

Mijn winkelwagen

Winkelwagen € 0,00

U heeft nog geen items in uw winkelwagen.

Voorwaarden tekenwedstrijd

Voorwaarden teken wedstrijd Creatastisch


1.Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op de tekenwedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, georganiseerd door Creatastisch

1.2 Informatie over de voorwaarden en de wedstrijd staan vermeld op de website www.creatastisch.nl

1.3 Door deelname aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers en diens ouders/voogd akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2. Tekenwedstrijd

2.1 De tekenwedstrijd wordt gepubliceerd op de website van Creatastisch. Deelname kan door inzending van de tekening naar wedstrijd@creatastisch.nl en de daarbij behorende gegevens; naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en emailadres.

2.2 Onder tekening wordt verstaan: een originele getekende of geschilderde voorstelling op papier waarbij alle denkbare teken en schildermateriaal geoorloofd is.
2.3 Op de website van Creatastisch staat er een tekening klaar die kan worden afgemaakt. Dit deel moet terug te zien zijn bij de ingestuurde tekening.
2.4 De tekeningen worden beoordeeld op twee leeftijdscategorieën, 4 tot en met 7 en 8 tot en met 12 jaar. Daarnaast wordt er beoordeeld op originaliteit, creativiteit en materiaalhantering.
2.5 Het thema van de wedstrijd is: de lente
2.6 Het inzend termijn van de wedstrijd loopt van 22 maart t/m 20 juni 2014 tot 00.00 s’avonds daarna is deelname niet meer mogelijk.
2.7 Creatastisch is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. Creatastisch kan maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen. Inzendingen kunnen onder meer geweigerd indien:
a de tekening naar het oordeel van Creatastisch in strijd is met de wet
b aanzet tot strafbare feiten
c discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
2.8 De twee beste tekeningen (één uit elke leeftijdscategorie) ontvangen een cadeau. De winnende tekening en winnaar zullen worden gepubliceerd, met foto, op de website en social media van Creatastisch.

3. Deelname

3.1 Deelnemers die voldoen aan de omschrijving, 2.1 t/m 2.6, en een tekening insturen kunnen kans maken op prijzen.
3.2 Deelname door minderjarigen is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouder/voogd

3.3 Alleen tekeningen op A4 formaat met de in artikel 2.2 gedefinieerde materialen, die op de foto zijn gezet komen in aanmerking voor deelname.

3.4 Iedere deelnemer kan maximaal één tekening insturen voor de wedstrijd
3.5 Aan deelname aan de tekenwedstrijd zijn, naast de gebruikelijke eigen kosten voor papier en teken of schildermaterialen, geen kosten verschuldigd. De deelnemer en diens ouders /voogd hebben geen enkele (aankoop- )verplichting, anders dan het versturen van de tekening en het aanleveren van de contactgegevens.
3.6 Door deelname aan de teken wedstrijd door middel van het inzenden van een tekening dragen de deelnemer en diens ouders / voogd het auteursrecht op de voornoemde tekening over aan Creatastisch. De deelnemer verleent daarmee zijn of haar medewerking aan het met vermelding van de (voor-)naam van de maker tonen van de tekening en maker op de website www.creatastisch.nl en sociale media van Creatastisch. Alsmede aan het met vermelding van de(voor-)naam van de maker gebruiken van de tekening en maker voor promotionele doeleinden van Creatastisch.
3.7Door deelname aan de teken wedstrijd geven de deelnemer en diens ouders / voogd, indien hij een prijs wint, behoudt Creatastisch zich het recht om zijn (voor-) naam en/of eventuele foto’s van de uitreiking van de prijs voor promotionele doeleinden van Creatastisch te gebruiken.
3.8 De gegevens van deelnemers die Creatastisch in het kader van deze teken wedstrijd verzamelt en verwerkt, worden enkel gebruikt voor deze teken wedstrijd en zullen direct na afloop daar van worden vernietigd.

4. Vaststelling winnaars

4.1 De winnaars zullen bekend gemaakt worden op 22 maart via de website, sociale media en email. Overige deelnemers ontvangen geen bericht over de uitslag.
4.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4.3 De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs kan niet worden overgedragen, ingewisseld of uitgekeerd worden in geld.
4.4 De prijs zal per post naar de winnaar worden toegezonden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Creatastisch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
a. verkeerd of te laat ingezonden tekeningen;
b. technische problemen die van invloed kunnen zijn op elektronische communicatie;
c. het uiteindelijke resultaat van de wedstrijd of de deelname daaraan;
d. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door de deelnemer.
5.2 De deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer en diens ouders / voogd.
De deelnemer en diens ouders / voogd zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de
verzending van gegevens. Creatastisch garandeert niet dat de telefoonlijn, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

5.3 Creatastisch is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze wedstrijd
of uit de door haar te verstrekken prijzen. Creatastisch geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type-en/of zetfouten zijn voortbehouden.

5.4 Creatastisch is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post-of verzendbedrijf is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

6 Slotbepalingen

6.1 Creatastisch behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de wedstrijd, niet conform deze voorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de wedstrijd onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voorzover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.